4
مركز رشد - Home
 
Slide thumbnail
Slide thumbnail

حضور واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت


حضور واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

 16:16 - 1400/01/24متن کامل >>
حضور واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت
حضور واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت
 ١٦:١٦ - 1400/01/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت
حضور واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت
حضور واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه شیمی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت
 ١٤:٢٧ - 1399/12/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری سی و دومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه های سراسر کشور
برگزاری سی و دومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه های سراسر کشور
برگزاری سی و دومین نشست مدیران مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه های سراسر کشور
 ١٤:٢٧ - 1399/12/11 - نظرات : ٠متن کامل >>