منوی اصلی
 

برگزاری هفدهمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در آبان ماه 95

هفدهمین جـلسه کمیتـه ارزیابی مـرکـز رشد بـه منظـور داوری جــذب و پـذیـرش متقاضیان ورود  بــه مـرکـز، در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مــورخ 95/08/10 در محــل سـالن کنفرانس ساختمان پژوهش بـرگــزار گردیـد. در ایـن جـلسه کـه بــا حضـور آقـایـان دکتر تبار حیدر، دکتر غفارزاده، مهندس مافی، دکتر یزدانی ، دکتر پناهی، دکتر کیانی و مهندس شادمهر بـرگــزار شـد، درخـواست " درخشان شیمی بندر " بـه علت عدم حضور مدیر عامل به جلسه دیگری موکول شد و با درخواست " مهام تجهیزات پارلا" با ایده محوری کامپوزیت دندانی در مقطع پیش رشد برای استقرار در مرکز رشد، مورد موافقت قرار گرفت.

تاريخ انتشار سه شنبه 11 آبان 1395
تعداد بازدید 211