منوی اصلی
 

برگزاری هفدهمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در آبان ماه 95

هفدهمین جـلسه کمیتـه ارزیابی مـرکـز رشد بـه منظـور داوری جــذب و پـذیـرش متقاضیان ورود  بــه مـرکـز، در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مــورخ 95/08/10 در محــل سـالن کنفرانس ساختمان پژوهش بـرگــزار گردیـد. در ایـن جـلسه کـه بــا حضـور آقـایـان دکتر تبار حیدر، دکتر غفارزاده، مهندس مافی، دکتر یزدانی ، دکتر پناهی، دکتر کیانی و مهندس شادمهر بـرگــزار شـد، درخـواست " درخشان شیمی بندر " بـه علت عدم حضور مدیر عامل به جلسه دیگری موکول شد و با درخواست " مهام تجهیزات پارلا" با ایده محوری کامپوزیت دندانی در مقطع پیش رشد برای استقرار در مرکز رشد، مورد موافقت قرار گرفت.تاریخ ایجاد: سه شنبه 11 آبان 1395
: سه شنبه 11 آبان 1395
تعداد بازدید: 268