منوی اصلی
 

برگزاری هجدهمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در آبان ماه 95

هجدهمین جلـسه کمیتـه ارزیابی مـرکـز رشـد بـه منظـور داوری جـذب و پـذیـرش متقاضیان ورود  بـه مـرکـز، در سـاعت 10 صبح روز دوشنبه مـورخ 95/08/17 در محــل سـالـن مشـاهیـر ساختمان کتابخانه بـرگـزار گردید. در این جـلسه کــه بــا حضـور آقایان دکتر یـزدانی ، دکتر شـریفی ، دکتر صیـاحی ، دکتر پنـاهی، دکتر کیـانی و مهنـدس شـادمهر بـرگـزار شــد، بـا درخـواسـت " آویـن صنـعت روز " و " کــارو شیـمی مبنـا"  بــرای استقـرار در مرکز رشد، موافقت نشد و مقرر گردید در صورت ارائه ایده محوری به صورت تخصصی تر ، جلسه کمیته ارزیـابی مجـدداً بـرگـزار گـردد.تاریخ ایجاد: سه شنبه 18 آبان 1395
: سه شنبه 18 آبان 1395
تعداد بازدید: 299