منوی اصلی
 

برگزاری نوزدهمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در آبان ماه 95

نـوزدهمین جلـسه کمیته ارزیـابی مـرکـز رشـد بـه منظور داوری جذب و پذیـرش متقاضـی ورود  بـه مـرکـز، در سـاعت 10/30 صبح روز دوشنبه مورخ 95/08/24 در محــل سـالـن کنفرانس ساختمان پژوهش بـرگـزار گردیـد. در ایـن جـلسه کـه بــا حضـور آقـایـان دکتر دارابی، دکتر تبار حیدر، مهندس مـافی، دکتر یـزدانی ، دکتر کیـانی و مهنـدس شـادمــهر بـرگـزار شـد با درخــواست " آوین صنعت روز " در مقطـع پیش رشد برای استقرار در مرکز رشد، مورد موافقت قرار گرفت.

و همچنین عملکرد واحد تحقیق و توسعه فانوس راه فردا مورد ارزیابی قرار گرفت.تاریخ ایجاد: یکشنبه 21 آذر 1395
: یکشنبه 21 آذر 1395
تعداد بازدید: 237