منوی اصلی
 

برگزاری بیستمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در آذر ماه 95

بیستـمین جلسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشد بـه منظـور داوری جـذب و پــذیـرش متقاضی ورود  بــه مـرکـز، در سـاعت 10/30 صبح روز دوشنبه مـورخ 95/09/15 در محــل سالن کنفرانس ساختمان پژوهش بـرگـزار گـردیـد. در ایـن جـلسه کـه بــا حضـور آقایان دکتر دارابی، دکتر تبار حیدر، دکتر پناهی، دکتر یزدانی ، دکتر غفارزاده ، دکتر حلواگر ، دکتر طاهری ، دکتر کیانی و مهندس شادمهر بـرگـزار شـد، بـا درخـواست " شیمی کرد " در مقطع تحقیق و توسعه برای استقرار در مرکز رشد، مورد موافقت قرار گرفت.

و همچنین عملکرد واحد فناور آرون صنعت وایا با ایده محوری تولید ماده فعال سطحی بر پایه پلی آمین مورد ارزیابی قرار گرفت.

تاريخ انتشار دوشنبه 22 آذر 1395
تعداد بازدید 150