منوی اصلی
 

برگزاری بیستمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در آذر ماه 95

بیستـمین جلسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشد بـه منظـور داوری جـذب و پــذیـرش متقاضی ورود  بــه مـرکـز، در سـاعت 10/30 صبح روز دوشنبه مـورخ 95/09/15 در محــل سالن کنفرانس ساختمان پژوهش بـرگـزار گـردیـد. در ایـن جـلسه کـه بــا حضـور آقایان دکتر دارابی، دکتر تبار حیدر، دکتر پناهی، دکتر یزدانی ، دکتر غفارزاده ، دکتر حلواگر ، دکتر طاهری ، دکتر کیانی و مهندس شادمهر بـرگـزار شـد، بـا درخـواست " شیمی کرد " در مقطع تحقیق و توسعه برای استقرار در مرکز رشد، مورد موافقت قرار گرفت.

و همچنین عملکرد واحد فناور آرون صنعت وایا با ایده محوری تولید ماده فعال سطحی بر پایه پلی آمین مورد ارزیابی قرار گرفت.تاریخ ایجاد: دوشنبه 22 آذر 1395
: دوشنبه 22 آذر 1395
تعداد بازدید: 209