منوی اصلی
 

برگزاری بیست و یکمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در آذر ماه 95

بیست و یکمین جلسه کمیته ارزیـابی مـرکـز رشد بـه منـظور داوری جـذب و پـذیـرش متقـاضی ورود  بـه مـرکـز، در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 95/09/29 در محــل سـالـن کنفرانس ساختمان پـژوهش بـرگزار گـردید. در ایـن جـلسه کـه بــا حضـور آقایان دکتر تبار حیدر، دکتر یزدانی، دکتر زاد مرد، دکتر غفارزاده ، دکتر طاهری ، دکتر کیانی و خانم دکتر پورعبداله بـرگـزار شد، بـا درخواست « کاتالیست سازان پاک » با ایده محوری « تولید جاذبهای تصفیه سوخت وکـاتـالیستهای ارتقـای برشهای نفتی » در مقطـع پیش رشد بـرای استقرار در مـرکـز رشد، مـورد موافقت قرار گرفت.تاریخ ایجاد: چهارشنبه 1 دي 1395
: چهارشنبه 1 دي 1395
تعداد بازدید: 288