منوی اصلی
 

برگزاری بیست و دومین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در بهمن ماه 95

بیست و دومین جـلسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشد بـه منظور ارزیـابی عملکـرد واحـدهای فناور مستقر در مـرکـز رشـد پـژوهشگاه، در ساعت 10/30 صبح روز دوشنبه مورخ 95/11/18 در محــل سالن کنفرانس ساختمان پژوهش برگزار گردید.  این جـلسه که بـا حضـور آقایان دکتر تبار حیدر، دکتر یـزدانی، دکتر زاد مـرد، دکتر غفارزاده ، دکتر حلـواگر ، مهندس مافی ، دکتر پناهی ، دکتر کیـانی و مهـندس شادمهر بـرگـزار شـد، واحد های فناور « نانو بسپار پیوند » با ایده محوری « تولید پلی ال خاص برای ساخت عایق های حرارتی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی» و « فناوران دارویی حکیم » با ایده محوری« ساخت استاندارد دارویی » مورد ارزیابی قرار گرفتند و عملکردشان مورد تائید اعضای کمیته قرار گرفت.تاریخ ایجاد: سه شنبه 19 بهمن 1395
: سه شنبه 19 بهمن 1395
تعداد بازدید: 238