منوی اصلی
 

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد در اسفند ماه 95

پـانزدهمین جلسه شـورای مـرکـز رشد، ساعت 9/30 صبح روز یکشنبه مــورخ 95/12/15 در محل سالن کنفـرانس طبـقه اول سـاختمان پـژوهش بـرگـزار گردید. ایـن جـلسه  بـا حضـور آقـایـان دکتر فاطمی ، مهندس بابایی ، مهندس رامزی ، دکتر محمدی ، دکتر غفارزاده ، دکتر پناهی ، علی بخشی ، دکتر کیانی ، مهندس شادمهر و خانم حمیدی برگزار شد.

مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه : فصـول آئـین نامه مرکز رشد مصوب گردید و مقـرر شد کمیته فنـی شورا نسبت بـه بازنگری آئـین نامه و تنظیم آن اقدام نمایند.     تاریخ ایجاد: دوشنبه 16 اسفند 1395
: یکشنبه 15 اسفند 1395
تعداد بازدید: 183