منوی اصلی
 

برگزاری بیست و سومین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در اسفند ماه 95

بیست و سومین جلسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشد به منظور داوری جذب و پـذیـرش متقاضیان ورود  به مـرکـز، در ساعت 10/30 صبح روز سه شنبه مــورخ 95/12/24 در محــل سـالن کنفرانس ساختمان پژوهش بـرگـزار گـردید. ایـن جـلسه کـه بـا حضـور آقـایـان دکتـر غفـارزاده، دکتـر یـزدانـی، دکتـر زاد مـرد، دکتـر طاهری ، دکتـر حلواگـر ، دکتـر پنـاهی ، دکتـر کیـانی و مهندس شادمهر بـرگـزار شــد، بــا درخــواست « تحقیق و تکنولوژی پتـرو فنـاور » بـا ایـده محـوری «تحقیق، توسعه و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با مهندسی شیمی و نفت » در مقطـع پـیـش رشـد و بـا درخواست « تـولیـدی تحقیقـاتـی نـانـو پــودر تــوس» بـا ایـده محـوری «تولید محلول های آبگریز برای سطوح ساختمانی صاف و متخلخل » در مقطــع تحـقیـق و تـوسعـه بــرای استـقـرار در مـرکـز رشــد، مورد مـوافقت قـرار گـرفت. تاریخ ایجاد: چهارشنبه 25 اسفند 1395
: سه شنبه 24 اسفند 1395
تعداد بازدید: 308