منوی اصلی
 

برگزاری بیست و چهارمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در اردیبهشت ماه 96

بیست و چهـارمین جلسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشد به منظور داوری جـذب و پـذیـرش متقاضی ورود بـه مـرکـز و ارزیـابـی عملـکرد واحد فناور مستقر ، در ساعت 10/30 صبح روز دوشنبه مورخ 96/02/04 در محــل سالن کنفرانس ساختمان پـژوهش بـرگـزار گـردیـد. ایـن جـلسه کـه بــا حضـور آقایان دکتر غفارزاده، دکتر طاهری ، دکتر حلواگر، دکتر پناهی ، دکتر کیانی و مهندس شادمهر برگزار شد، با درخواست « انرژی پویان نوآور» با ایده محوری « بازیابی انرژی دودکش های صنعتی به روش گـاز-گـاز و گـاز - مایـع » بـه دلیـل ارتبـاط ناملموس با زمینه شیمی و مهندسی شیمی برای استقرار در مرکز ، مـوافقـت نشـد. و واحد فنـاور « شـریـف فنـاوران آنـیـل» بـا ایـده محوری « تولید رنگدانه های هوشمند ترموكرومیك »  مورد ارزیابی قرار گرفت.تاریخ ایجاد: چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
: دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 433