منوی اصلی
 

برگزاری شانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد در اردیبهشت ماه 96

شـانـزدهمین جلسه شورای مـرکـز رشد، ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه مــورخ 96/02/26 در محـل سـالن کنفرانس طبـقه اول ساختمان پژوهش برگزار گردید. این جلسه کـه بـا حضـور آقـایـان دکتـر فاطمی ، مهنـدس بابایی ، مهندس رامزی ، دکتر غفارزاده ، دکتر مرتهب ، دکتر پناهی ، دکتر کیانی ، مهندس شادمهر و خانم حمیدی برگزار شد.

در ایـن جلسه فصـول آئین نـامه مـرکـز رشـد مـورد بـازنگری و بـررسی قــرار گــرفـت. و اصـلاحـات مـورد نظـر بــه عـمل آمـد و مـابقـی بـازنگری آئین نامه بــه جلسه آتـی موکول گردید.تاریخ ایجاد: چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396
: سه شنبه 26 ارديبهشت 1396
تعداد بازدید: 412