منوی اصلی
 

برگزاری هفدهمین جلسه شورای مرکز رشد در خرداد ماه 96

هـفدهمیـن جــلسه شـورای مــرکــز رشـد، سـاعت 9/45 صبـح روز دوشنبـه مــورخ 96/03/01در محـل سـالـن کنفـرانـس طبـقه اول سـاختمـان پژوهش برگزار گردید. این جلسه که با حضور آقایان دکتر فاطمی ، مهندس بابایی ، دکتر غفارزاده ، دکتر محمدی ، دکتر پناهی ، علی بخشی ، دکتر کیانی و مهندس شادمهر برگزار شد.

در این جلسه کلیه فصول باقیمانده آئین نامه مرکز رشد مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت. و اصلاحات مورد نظر به عمل آمد.

 تاریخ ایجاد: سه شنبه 2 خرداد 1396
: دوشنبه 1 خرداد 1396
تعداد بازدید: 404