منوی اصلی
 

برگزاری بیست و پنجمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در مرداد ماه 96

بیست و پنجمین جـلسه کمیته ارزیـابـی مـرکـز رشـد بــه منظـور داوری جــذب و پـذیـرش متقـاضیـان ورود بـه مـرکـز و ارزیـابـی عملـکرد واحـد فنـاور مستقر ، در سـاعت 10 صبـح روز دوشنبه مـورخ 96/05/30 در محــل سـالـن کنفـرانس سـاختمان پـژوهش بـرگـزار گـردید. این جــلسه بــا حضـور آقـایـان دکتر غفارزاده، دکتر طاهری ، دکتر حلواگر، دکتر پناهی ، دکتر غنائی ، دکتر کیانی و مهندس شادمهر برگزار شد، با درخواست « کوثر فرایند ایلیا » با ایده محوری « فیلترهای مخصوص » برای استقرار در مرکز ، موافقت نشد.

و با درخواست « ایرانیان سیستم دقیق پایش » با ایده محوری « طراحی، ساخت و بهینه سازی تجهیزات آنالیز نفت خام و روغن های موتور بصورت آزمایشگاهی و آنلاین » برای استقرار در مرکز ، در مقطع تحقیق و توسعه موافقت گردید.

واحـد فنـاور « شـریف فنـاوران آنیـل » با ایده محوری « تهیه تركیبات ضد لغزش سطوح »  مـورد ارزیـابی قـرار گـرفت و بـا تبـدیـل وضعیت ایشـان بـه مقطع رشد موافقت گردید.تاریخ ایجاد: سه شنبه 31 مرداد 1396
: دوشنبه 30 مرداد 1396
تعداد بازدید: 392