منوی اصلی
 

برگزاری بیست و هفتمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در شهریور ماه 96

بیست و هفتمین جلسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشد به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستـقـر در مـرکـز رشد پـژوهشگـاه، در سـاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/06/13 در محــل سالن کنفرانس ساختمان پـژوهش بـرگـزار گردید. در ایـن جـلسه کـه بـا حضـور آقـایـان دکتر طاهری، دکتر حلواگر ، دکتر پناهی ، دکتر غنـائی ، دکتر گل محمدی ، دکتر کیـانی و مهندس شادمهر بـرگزار شـد، واحد های فناور « مهـام تجهیزات پـارلا» با ایده محوری « کامپوزیت دندانی » و « مهندسین مشاور آریا پژوهش آلفا » با ایده محوری « طراحی و ساخت دستگاههای آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی نفت- گاز و پتروشیمی جهت ارزیابی کیفیت محصولات تولیدی و دستگاههای مرجع کالیبراسیون » مورد ارزیابی قرار گرفتند ،

عملکرد واحدهای فوق مورد تائید اعضای کمیته قرار گرفت و با تبدیل وضعیت واحدها به مقطع رشد موافقت شد.تاریخ ایجاد: سه شنبه 14 شهريور 1396
: سه شنبه 14 شهريور 1396
تعداد بازدید: 413