منوی اصلی
 

برگزاری بیست و هشتمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در شهریور ماه 96

بیست و هشتمین جلسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشد به منظور داوری جذب و پـذیـرش متقاضیان ورود به مـرکـز ، در ساعت 10/15 صبح روز دوشنبه مــورخ 96/06/27 در محــل ســالـن مشـاهیـر بـرگــزار گـردیـد. ایـن جــلسه کــه بــا حضـور آقـایـان دکتر غفـارزاده، دکتر طاهـری ، دکتر حلواگر، دکتر پنـاهی ، دکتر گـل محمدی ، دکتر کیـانی و مهندس شادمهر بــرگــزار شـد، بـا درخواست « نیما مهر شیمی دارو » با ایده محوری «تولید دانش فنی و بومی سازی مواد دارویی و شیمیایی خاص » و بـا درخواست « پژوهش و فناوری نوآوران الیت » با ایده محوری « تولید اسپری شبیه ساز دود برای تست دتکتورهای اعلام حریق »  بـرای استقـرار در مـرکـز ، در مقطع پیش رشد موافقت گردید.
تاریخ ایجاد: سه شنبه 4 مهر 1396
: سه شنبه 4 مهر 1396
تعداد بازدید: 386