منوی اصلی
 

برگزاری بیست و نهمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در آبان ماه 96

بیست و نهمین جلسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشد به منظور داوری جذب و پـذیـرش متقاضی ورود به مـرکـز ، در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 96/08/07 در محــل سالن کنفرانس سـاختمان پـژوهش بـرگـزار گردید. ایـن جـلسه کـه بــا حضـور آقـایـان دکتر غفارزاده، دکتر تبار حیدر ، دکتر طاهری ، دکتر پناهی ، دکتر گل محمدی ، دکتر کیانی و مهندس شادمهر برگزار شد، با درخواست « تولیدی و پژوهشی مندلیف » با ایده محوری « تولید آزو دی کربن آمید و هیدرازین »   برای استقرار در مـرکـز رشد ، در مقطع پیش رشد موافقت گردید.تاریخ ایجاد: شنبه 13 آبان 1396
: شنبه 13 آبان 1396
تعداد بازدید: 567