منوی اصلی
 

برگزاری سی مین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در آذر ماه 96

سی مین جلسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشـد به منظور داوری جذب و پـذیـرش متقـاضی ورود بـه مـرکـز ، در سـاعت 10 صبـح روز چهـارشنبه مورخ 96/09/22 در محــل سالن کنفرانس ساختمان پژوهش برگزار گردید. این جـلسه که بــا حضـور آقایان دکتر غفارزاده، دکتر تبار حیدر ، دکتر طاهری ، دکتر پناهی ، دکتر حلواگر ، دکتر کیانی و مهندس شادمهر برگزار شد، با درخواست « نيكان دارو سپنتا » با ایده محوری « تولید نسل جدید مواد موثره دارویی ضد سرطانها، ضد قارچها »  برای استقرار در مرکز رشد ، در مقطع پیش رشد موافقت گردید.تاریخ ایجاد: سه شنبه 28 آذر 1396
: چهارشنبه 22 آذر 1396
تعداد بازدید: 572