منوی اصلی
 

برگزاری سی امین نشست مدیران مراکز رشد کشور

سـی امیـن نشست مـدیـران مـراکـز رشـد کشـور روز دوشنبـه 97/03/28 در محـل وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا حضـور جناب آقای دکتر کشمـیری سـرپـرست دفتر سیـاست گذاری و بـرنامه ریزی امور فنـاوری وزارت علـوم بـرگزار گـردید.

در این جلسه درخصوص تغییر آئین نامه مراکز رشد بحث گردید. مدیران مراکز رشد نقطه نظرات مختلف خود را اظهار نمودند.

همـچنین پیشنـهاد راهکارهای افـزایش همکاری اعضـاء هیأت علمی و واحدهای مراکز رشد و بستر ایجاد بازار بـرای محصـولات واحـدهای مـرکـز رشـد از پیشنهادهای مرکز رشد پژوهشگاه بود.


 تاریخ ایجاد: شنبه 2 تير 1397
: شنبه 2 تير 1397
تعداد بازدید: 625