منوی اصلی
 

برگزاری سی و یکمین جلسه کمیته ارزیابی مرکز رشد در اردیبهشت ماه 97

سـی و یکمـین جلسه کمیته ارزیابی مـرکـز رشد به منظـور داوری جـذب و پذیرش متقاضیـان ورود بـه مـرکـز ، در سـاعـت 10 صبـح روز چهـارشنبه مورخ 97/02/26 در محل سالن کنفرانس ساختمان پژوهش بـرگـزار گـردیـد. ایـن جلسه که با حضور آقایان دکتر کیانی، دکتر زادمرد ، دکتر میرزایی ، دکتر پناهی ، دکتر حلواگر ، دکتر شکوفی و مهندس شادمهر برگزار شد،
با درخواست « آذر شیمی سـان انـدیشه فام » با ایده محوری « تهیه و تخلیص بـرخی مواد شیمیایی»  بـرای استقـرار در مرکز رشد، موافقت گردید.
و همچنین با درخواست «  نــوژان دارو سندوس » با ایده محوری « تولید محصولات مرتبط بـا درمـان زخم‌های حاد و مزمن » بـرای استقرار در مـرکـز رشد، موافقت گردید.


تاریخ ایجاد: سه شنبه 27 شهريور 1397
: چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید: 473