منوی اصلی
 

برگزاری نشست مدیران مراکز رشد پژوهشگاه های ملی


نشست مدیران مراکز رشد پژوهشگاه های ملی مورخ 1397/07/04در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با هدف ایجاد تعاملات مؤثر برگزار گردید.

در این نشست پس از معرفی مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران توسط جناب آقای دکتر فیروز مند بحث و بررسی در مورد نزدیکی مراکز رشد پژوهشگاه ها و همکاری های مشترک صورت پذیرفت همچنین در این نشست جناب آقای دکتر نیکومنش رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی طی سخنانی بر اهمیت موضوع نزدیکی مراکز رشد پژوهشگاه ها و ایجاد دبیرخانه برای این موضوع در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تأکید نمودند.

در ادامه از تعدادی از واحدهای فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی بازدید بعمل آمد.تاریخ ایجاد: یکشنبه 6 آبان 1397
: چهارشنبه 4 مهر 1397
تعداد بازدید: 402