4
مركز رشد - جذب وپذیرش
 
جذب وپذیرش

جذب و پذیرش

روند گردش كار پذيرش در مركز رشد

  • مطالعه آیین نامه مرکز پیش از درخواست                                                                                                              
  • تکمیل فرم پذیرش توسط متقاضی
  • ارسال فرم به  inc.center@ccerci.ac.ir
  • تماس با شماره 44787840 و اطلاع به کارشناس مرکز
  • بررسی مدارک توسط کارشناس مرکز و در صورت تکمیل بودن تعیین وقت جلسه کمیته ارزیابی
  • برگزاری جلسه مصاحبه توسط کمیته ارزیابی و اعلام نتیجه به متقاضی
  • دریافت مدارک ، سوابق، مستندات، تنظيم قرارداد، اخذ تعهد و ضمانت هاي لازم